Telefon: 774 023 949
Email: kontakt@tillerova.cz

Mgr. Markéta Tillerová
advokátka, Čelákovice

Rozvod

Potřebujete se rozvést?

Na předem domluvené schůzce Vás seznámím se dvěma typy rozvodu, které připouští náš právní řád, a předběžně zjistím, která varianta u vás připadá v úvahu, zda-li  rozvod tzv. smluvený nebo tzv. sporný.

Smluvený rozvod

  1. Vysvětlím Vám, jaký je obvyklý postup, ujasníme si, do jaké míry jste s partnerem dohodnuti a v závislosti na tom si ujasníme, jakým způsobem bude stanovena má odměna.
  2. Po předání podkladů (kopií oddacího listu, kopií rodného listu dítěte, údajů o majetku, který má být předmětem vypořádání, a dalších podkladů dle dohody – většinu podkladů lze předat e-mailem) a zaplacení dohodnuté zálohy Vám v domluveném termínu připravím návrh všech dokumentů. Následně budete mít prostor jak pro klidné prostudování dokumentů, tak i pro případné připomínky a úpravy.
  3. Bude-li návrh akceptován i druhým manželem (nebo pokud jste přišli společně), pak vám dokumenty buď předám, a vy si sami zajistíte ověření podpisů, nebo se dostavíte ke mně a já podpisy na dokumentu ověřím, a zároveň v téže době doplatíte zbytek sjednané ceny.
  4. Následně všechny dokumenty buď já, nebo vy (dle dohody) zašleme na soud. V dalším řízení vás, pokud se nedohodneme jinak, již zastupovat nebudu.

Sporný rozvod

  1. Domluvíme se na způsobu, jakým bude stanovena má odměna – zpravidla tak, že bude dohodnuta jednorázová částka za sepsání potřebných dokumentů a následně pak hodinová odměna za zastupování.
  2. Po předání podkladů a zaplacení zálohy ve sjednané době sepíši dokumenty dle předaných podkladů a informací a podám návrhy k soudu (před podáním je samozřejmostí, že dokumenty obdržíte e-mailem k přečtení a ověření, že jsem veškeré informace, zejména o příčinách rozvratu manželství, zapsala správně).
  3. Před podáním návrhů k soudu doplatíte sjednanou cenu za sepsání potřebných dokumentů a, pokud jsme dohodnuti na zastupování v soudním řízení, zaplatíte zálohu za zastupování. Mohu vás zastupovat při všech soudních jednáních (a to jak při jednáních o rozvodu samotném, tak při jednání o nezletilých dětech, které rozvodu předchází). Průběžně vám budu v dohodnutých intervalech poskytovat vyúčtování zaplacené zálohy a případně budete požádáni o poskytnutí další zálohy. Po právní moci rozsudku o rozvodu manželství vám předložím konečné vyúčtování, které v dohodnuté lhůtě vypořádáme (ať tím, že vám vrátím přeplatek na zálohách, nebo doplatíte zbylou část).
  4. Po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství bude vhodná doba na řešení společného jmění manželů